آلبوم‌های مرتبط به # حکایت آن صوفی که زن خود را با مرد بیگانه ای بگرفت