آلبوم‌های مرتبط به # کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب