آلبوم‌های مرتبط به # رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود