آلبوم‌های مرتبط به # بشقاب مسی میناکاری شده اثر شیرازی قطر ۲۵ سانتی