آلبوم‌های مرتبط به # داستان کوتاه صوتی آقای چوخ بختیار