آلبوم‌های مرتبط به # ای اف تی، تپینگ، ضربه درمانی، انرژی درمانی