آلبوم‌های مرتبط به # دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، مثنوی معنوی