آلبوم‌های مرتبط به # داستان بخواهد گر نخواهد... سبب تقدیر دست اوست