آلبوم‌های مرتبط به # یادداشت های یک گونه رو به انقراض