آلبوم‌های مرتبط به # وقتی یک باک گاز 400 تومان می‌شود