آلبوم‌های مرتبط به # تو باید کتابی در این زمینه بنویسی و من می گفتم خوب این هم کتاب