سازو کارهای دفاعی، واپس رانی- سرکوب، یونگ و فروید - قسمت دوم

در حال بارگذاری پخش کننده ...
4 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
سازوکار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه خود (من) به عنوان قسمتی از شخصیت به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت.[۱] مکانیسم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به طور ناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطراب‌آور به کار می‌برند، تا از خود در برابر آسیب‌های روانی محافظت کنند. اندیشه­ ی به‌کار گرفتن این اعمال دفاعی در سال ۱۸۹۴ توسط زیگموند فروید مطرح شد. به نظر او، سازوکارهای دفاعی موجب کنار زدن افکار متعارض یا ناخوشایند از حیطه‌ی هوشیاری شده و به این ترتیب اضطراب را در فرد کاهش می‌دهند.[۲] ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دریاﻓﺘﻪاﻧﺪ کـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روانی ﺑـﺎ ﭼﮕـﻮنگی ﺑﻪکارگیری ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی دﻓﺎعی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارد. اﻓـﺮادی ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎرمیﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اضطراب ﺑﻪﺧﻮبی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ میﻛﻨﻨـﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ می‌دﻫﻨﺪ. اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎسی روانی ﺑـﺎ ﺑـﻪکارﮔﻴﺮی سازوﻛﺎرﻫﺎی دفاعی ﻧﺎپسند ارتباط دارد. [۳]
1- مکانیسم دفاعی، دانشنامهٔ رشد
2- پایگاه داده‌های روان‌شناسان؛ آشنایی با مکانیسم‌های دفاعی
3 - ظامزاده.ض، قمری گیوی.ح:سازوکارهای دفاعی و راههای مقابله در افراد مبتلا یه اختلال اضطراب منتشر و افسردگی اساسی: ﻣﺠله رواﻧﭙﺰﺷکی و رواﻧﺸﻨﺎسی ﺑﺎﻟﻴنی اﻳﺮان، ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 1، ﺑﻬﺎر 33 -38 ،1387

برچسب های این فایل صوتی


نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.