آخرین پادکست های موسیقی گردی (29)


موسیقی گردی پادکستی است که قراره در اون از قدیم و جدید و از همه جای دنیا بدون حد و مرز جغرافیایی به دنبال موسیقی خوب بگردیم و راجع به سبک ها و سازها و کلا موسیقی بیشتر بدونیم و بشنویم.
ارادت
عارف
 • موسیقی گردی 29

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 296 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی 28

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 496 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی 27

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 452 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی 26

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 532 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 25

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 529 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 24

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 551 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 23

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 512 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 22

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 637 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 21

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 580 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 20

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 655 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 19

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 824 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 18

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 614 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 17

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 487 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 16

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 642 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 15

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 847 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 14

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 889 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 13

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 521 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 12

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 580 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 11

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 644 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 10

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 572 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 09

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 789 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 08

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 918 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 07

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 807 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 06

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 785 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 05

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 810 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 04

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 745 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 03

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 941 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 02

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 853 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 01

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1266 نفر | تعداد دانلود: 19 بار