آخرین پادکست های موسیقی گردی (30)


موسیقی گردی پادکستی است که قراره در اون از قدیم و جدید و از همه جای دنیا بدون حد و مرز جغرافیایی به دنبال موسیقی خوب بگردیم و راجع به سبک ها و سازها و کلا موسیقی بیشتر بدونیم و بشنویم.
ارادت
عارف
 • موسیقی گردی اپیسود 30

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 110 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • موسیقی گردی 29

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 323 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی 28

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 598 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی 27

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 477 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی 26

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 616 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 25

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 544 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 24

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 564 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 23

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 524 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 22

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 689 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 21

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 609 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 20

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 676 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 19

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 867 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 18

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 640 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 17

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 505 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 16

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 657 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 15

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 876 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 14

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 911 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 13

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 552 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 12

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 622 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 11

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 666 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 10

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 613 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 09

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 846 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 08

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 968 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 07

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 846 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 06

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 820 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 05

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 852 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 04

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 786 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 03

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 997 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 02

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 913 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • موسیقی گردی اپیسود 01

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1333 نفر | تعداد دانلود: 19 بار