چرا بعضی از تیم ها موثر کار نمیکنند؟!

با صدای: رضا غیابی

1201 نفر شنیده اند