نوبتی هم باشه نوبت استراحت پیمانکاراست...

140 نفر شنیده اند