کلوب مناظره، پادشاه حقیقی وستروس کیست : استنیس براتیون در برابر دنریس تارگرین

با صدای: پوریا,سینا,مهدی

2298 نفر شنیده اند