آخرین پادکست های بابک هزاوه (4)


دکترای مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه