آخرین پادکست های گروه فرهنگی دستان118 (23)


با وجود حداقل امکاناتی که دردست داریم سعی داریم داستان های شاهنامه فردوسی را نزد عامه مردم بشناسانیم ،