search
ted

مجتبی زارعی

  • headset 90
  • people 10
more_vert

گریزی نیست از این تلاطم هایِ جاری در زندگی، پاییز بی خزان و بهار بی شکوفه چندان روح نواز نیستند! در چرخانِ این چرخ ! گاهی دلت گرم شود به خوانش و پویش و جوشش و رویش که اینها همان روحِ زندگی اند. "مجتبی زارعی"

  • headset 90
  • people 10

(4)