talangor
shenoto podcaster

تلنگر | tslsngor

ما در این پادکست در مورد قصه هایی صحبت میکنیم که درتاریخ کمتر بهش توجه شده در واقع ما میخواهیم در این پادکست به شما یک تلنگر بزنیم

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.