sowda

سودا

داستانهایی هستند که بهمون یادآوری می کنند بعد از اشکها و بغضهای لحظه های خفقان آور روزمرگی هامون، هنوز هم امید پشت کوه ها طلوع خواهد کرد. اینجا در کنار هم این داستانها را بازخوانی می کنیم. پنج شنبه ها منتظر اپیزودهای ما باشید.

(1)