soha-saghazadeh
shenoto podcaster

مجله "هست"

آلبوم‌ها (5)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش پنجم)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش پنجم)


این نشست در 8 اسفند 1393 در "آکادمی عکاسی" توسط گروه جدید مجله "هست" برگزار گردیدپرسش پنجم: تفاوت عکس خلاقانه با عکس هنری چیست؟مجله "هست" صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کورش ادیم سردبیر و رییس هیئت تحریریه: رهام شیراز اعضای هیئت تحریریه بر ...

3

16

6 سال پیش

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش چهارم)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش چهارم)


این نشست در 8 اسفند 1393 در "آکادمی عکاسی" توسط گروه جدید مجله "هست" برگزار گردیدپرسش چهارم: آیا فوتو مونتاژ روشی برای خلاقه شدن عکس است؟ مجله "هست"صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کورش ادیم سردبیر و رییس هیئت تحریریه: رهام شیراز اعضای هیئت ت ...

2

12

6 سال پیش

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش سوم)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش سوم)


این نشست در 8 اسفند 1393 در "آکادمی عکاسی" توسط گروه جدید مجله "هست" برگزار گردیدپرسش سوم: نسبت بیانیه هنرمند با اثر هنری در هنر مفهومی و عکاسی هنری چیست؟ مجله "هست"صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کورش ادیم سردبیر و رییس هیئت تحریریه: رهام ش ...

1

20

6 سال پیش

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش دوم)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش دوم)


این نشست در 8 اسفند 1393 در "آکادمی عکاسی" توسط گروه جدید مجله "هست" برگزار گردیدپرسش دوم: آیا در هنر مفهومی عکس بنیان نحوه بکارگیری رسانه عکاسی در پرداخت مفهوم خاستگاه زمانی دارد؟ مجله "هست"صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کورش ادیم سردبیر و ...

1

13

6 سال پیش

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش اول)

نشست پرسش درباره بینال : گفت و گویی دانشگاهی پیرامون سیزدهمین دوسالانه عکس ایران (پرسش اول)


این نشست در 8 اسفند 1393 در "آکادمی عکاسی" توسط گروه جدید مجله "هست" برگزار گردید.پرسش اول: آیا استفاده بخر ها از تکرار در رسانه عکاسی منجر به عکس هنری شد یا مفهومی؟مجله "هست"صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کورش ادیم سردبیر و رییس هیئت تحریری ...

1

9

6 سال پیش