shokufayi
shenoto podcaster

شکوفایی با ادبیات

اینجا هر شنبه یکی از حکایتهای ادبی را بشنوید؛ حکایتهایی که در شاهکارهای ادبی مثل مثنوی معنوی، بوستان و گلستان سعدی، منطق الطیر عطار، شاهنامه فردوسی و ... آمده‌اند.

آلبوم‌ها (62)

باور به سرنوشت چگونه شما را زمین می زند؟

باور به سرنوشت چگونه شما را زمین می زند؟


حکایت «جبریِ میوه دزد» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

35

1 ماه پیش

اکسیر جوانی و عمر جاویدان

اکسیر جوانی و عمر جاویدان


حکایت «درختِ معجزه گر هندی» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید.  ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید:  Shokufayi

1

28

1 ماه پیش

آدمی باش و ز خرگیران مترس

آدمی باش و ز خرگیران مترس


حکایت «خرگیری» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

41

1 ماه پیش

زنِ جوحی، قاضیِ شهر را در صندوق کرد

زنِ جوحی، قاضیِ شهر را در صندوق کرد


حکایت «قاضی و زنِ جوحی» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

26

2 ماه پیش

اگه سلامت و آرامش می‌خوای بیخیال دنیا!

اگه سلامت و آرامش می‌خوای بیخیال دنیا!


حکایت «خر در اصطبل شاهی» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

3

64

2 ماه پیش

افسوس که سیاستمداران کمی دیر متوجه غرور و فساد خود می شوند

افسوس که سیاستمداران کمی دیر متوجه غرور و فساد خود می شوند


حکایت «موش و شتر» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

34

2 ماه پیش

خودتان هستید که پول را بیشتر از شادی و آرامش می طلبید

خودتان هستید که پول را بیشتر از شادی و آرامش می طلبید


حکایت «گوهرِ قیمتیِ سلطان محمود» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید.  ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید:  Shokufayi

0

23

2 ماه پیش

بفرمایید تو! دمِ در بده...

بفرمایید تو! دمِ در بده...


حکایت «خواجه و سنقر» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید.  ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید:  Shokufayi

0

65

2 ماه پیش

بفرمایید تو! دمِ در بده...

بفرمایید تو! دمِ در بده...


حکایت «خواجه و سنقر» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

0

2 ماه پیش

بفرمایید تو! دمِ در بده...

بفرمایید تو! دمِ در بده...


حکایت «خواجه و سنقر» از مثنوی معنوی مولانا در «شکوفایی با ادبیات» هر شنبه یک حکایت ادبی جدید بشنوید. ویدیوهای شکوفایی را می توانید در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید: Shokufayi

0

0

2 ماه پیش