shahnamehpodcast
shenoto podcaster

شاهنامه بخوانیم

خوانش شاهنامه فردوسی بر پایه پیرایش دکتر خالقی مطلق

آلبوم‌ها (20)

شاهنامه بخوانیم، قسمت 20: پیشدادیان - فریدون- بخش چهارم، بیت‌های  273 تا 436

شاهنامه بخوانیم، قسمت 20: پیشدادیان - فریدون- بخش چهارم، بیت‌های 273 تا 436


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی فریدون بخش چهارم، بیت‌های 273 تا 436 گفتار اندر بخش‌کردنِ آفریدون جهان را بر پسران پوستر این قسمت نگاره‌ی از موزه چستربیتی ایرلند است. فریدون فرستاده سلم و تور را ...

0

4

20 ساعت پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 19: پیشدادیان - فریدون- بخش سوم، بیت‌های 224 تا 272

شاهنامه بخوانیم، قسمت 19: پیشدادیان - فریدون- بخش سوم، بیت‌های 224 تا 272


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی فریدون بخش سوم، بیت‌های 224 تا 272 گفتار اندر آزمون‌کردنِ شاه‌آفریدون پسران را به ناشناس پوستر این قسمت نگاره‌ی معروفی از شاهنامه‌ی طهماسبی‌ست که فریدون را بصورت ...

1

28

3 هفته پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 18: پیشدادیان - فریدون- بخش دوم، بیت‌های 96 تا 223

شاهنامه بخوانیم، قسمت 18: پیشدادیان - فریدون- بخش دوم، بیت‌های 96 تا 223


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلقش پیشدادیان - پادشاهی فریدون فریدون- بخش دوم بیت‌های 96 تا 223 پادشاهی فریدون پانصدسال بود پوستر این قسمت نگاره‌ایست که ملاقات پسران فریدون و دختران شاه یمن را در درگاه سرو به ت ...

0

23

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 17: پیشدادیان - فریدون- بخش اول بیت‌های 1 تا 95

شاهنامه بخوانیم، قسمت 17: پیشدادیان - فریدون- بخش اول بیت‌های 1 تا 95


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلقش پیشدادیان - پادشاهی فریدون فریدون- بخش اول بیت‌های 1 تا 95 پادشاهی فریدون پانصدسال بود پوستر این قسمت نگاره‌ایست که درگاه فریدون و بر تخت نشستن او را نشان می‌دهد. توضیحات کلم ...

0

27

1 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 16: پیشدادیان - ضحاک - بخش ششم و پایانی، بیت‌های 419 تا 503

شاهنامه بخوانیم، قسمت 16: پیشدادیان - ضحاک - بخش ششم و پایانی، بیت‌های 419 تا 503


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلقش پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش ششم و پایانی، بیت‌های 419 تا 503 ادامه‌ی گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ ضحاک پوستر این قسمت نگاره‌ای از شاهنامه‌ی طهماسبی‌ست که دربند کردن ضح ...

0

22

2 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 15: پیشدادیان - ضحاک - بخش پنجم، بیت‌های 370 تا 418

شاهنامه بخوانیم، قسمت 15: پیشدادیان - ضحاک - بخش پنجم، بیت‌های 370 تا 418


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلقش پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش پنجم _ بیت‌های 370 تا 418 ادامه‌ی گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ ضحاک پوستر این قسمت نگاره‌ای از دوران صفویه است که فریدون را در کنار دختران جم ...

0

18

2 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت 14: پیشدادیان - ضحاک - بخش چهارم بیتهای 270 تا 369

شاهنامه بخوانیم، قسمت 14: پیشدادیان - ضحاک - بخش چهارم بیتهای 270 تا 369


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش چهارم _ بیتهای 270 تا 369 گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ ضحاک پوستر این قسمت برگی از شاهنامه‌ی طهماسبی‌ست که فریدون را سوار بر اسب در حال گذشتن ا ...

0

29

2 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت سیزدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش سوم بیتهای 185 تا 269

شاهنامه بخوانیم، قسمت سیزدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش سوم بیتهای 185 تا 269


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک بخش سوم _ بیتهای 185 تا 269 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که کاوه را در حال پاره کردن گواهی در حضور صحاک نشان می دهد. این برگ از این کتاب ارز ...

0

34

3 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت دوازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش دوم بیتهای 108 تا 184

شاهنامه بخوانیم، قسمت دوازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش دوم بیتهای 108 تا 184


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش دوم _ بیتهای 108 تا 184 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که در آن ضحاک را حین کشتن گاوِبرمایه نشان می دهد توضیحات کلمات و بیت های سخت ...

0

24

3 ماه پیش

شاهنامه بخوانیم، قسمت یازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش اول بیتهای 1تا107

شاهنامه بخوانیم، قسمت یازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش اول بیتهای 1تا107


خوانش شاهنامه‌ی فردوسی براساس پیرایش دکتر خالقی مطلق پیشدادیان - پادشاهی ضحاک ضحاک، بخش اول _ بیتهای 1 تا 107 پوستر این قسمت برگی از شاهنامه ی طهماسبی ست که در آن ضحاک ماردوش، شهرناز و ارنواز را به درگاه خود فرا می خواند توضیحات کلم ...

0

50

3 ماه پیش