sarid1398
shenoto podcaster

رسانه‌ی گروه طراحی صنعتی سار

این رسانه تلاش می‌کند دو مفهوم را بازگو کند توسعه طراحی؛ یعنی پروسه تبدیل ایده به محصول بازتعریف بازارطراحی؛ یعنی تبیین ساختار فرایند کار حرفه‌ای