saadatsport
shenoto podcaster

سعادت اسپرت

سعادت اسپرت به شما کمک می کند تا کاهش وزن خوبی داشته باشید و به تناسب اندام پایدار برسید. کار اصلی ما آموزش تغذیه، ورزش و مطالب انگیزشی در حوزه کاهش وزن و تناسب اندام است.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.