russradio
shenoto podcaster

رادیو روس مدیکال

روس مدیکال بزرگترین و تنها ترین روش پذیرش مستقیم دانشگاه های روسیه میباشد شما در این روش، در تمامی مراحل پذیرش هیچ وجهی پرداخت نمیکنید، این از مزایای پذیرش از طریق روس مدیکال میباشد. تمامی مراحل به طور مستقیم تحت نظر دانشگاه های روسیه میباشد. بدین صورت شما به هیچ عنوان از لحاظ علمی، مالی و اعتبار مدارک مشکلی نخواهی داشت. پس از اخذ دعوتنامه ویژه، شما به بطور مستقیم به نماینده ارتباط مستقیم دانشگاه های روسیه در سفارت معرفی خواهی شد و ویزای شما اخذ میگردد.