radiotehranto3
shenoto podcaster

رادیوطهرانتو فصل3

برنامه رادیویی طهرانتو فصل سوم؛ بررسی اخبار و اتفاقات روز جهان و دغدغه های جوونای ایرانی؛ جمعه ها ساعت 23 از رادیو جوان و شنوتو