radiomehrgiti
shenoto podcaster

رادیو مهرگیتی

رادیو مهرگیتی در تمام زمینه های آموزشی و فرهنگی فعالیت می کند. شعار ما رفع تبعیض و فقر فرهنگی می باشد و رادیوی ما پلی است از داستان ها و روایت ها به آگاهی و روشنی.