radiohaoma
shenoto podcaster

رادیو هومه

این رادیو مربوط به مباحث تغذیه به خصوص تغذیه ی مربوط به ورزشکاران است. در کنار مباحث تغذیه در مورد شناختن هر چه بهتر این بدن شگفت انگیز با زبانی ساده و کاربردی صحبت می کنیم

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.