productroom

اتاق محصول

اتاق محصول پادکستی است با هدف آشنای با مدیریت و مدیران محصول، یه اتاقی برای گپ و گفت و یادگرفتن در این حوزه.