شعر کست | SherCast

Boutigha Podcast
  5
  میانگین پخش
  419
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  شعر کست | SherCast

  Boutigha Podcast
  5
  میانگین پخش
  419
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  هشتاد و هفت - غزلیاتِ عراقی: حافظ...
  هشتاد و هفت - غزلیاتِ عراقی: حافظ
  00:00
  • 2

  • 1 ماه پیش
  00:00
  هشتاد و شش - آهِ سحرخیزان: حافظ...
  هشتاد و شش - آهِ سحرخیزان: حافظ
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  هشتاد و پنج - مفتاحِ دعا: حافظ...
  هشتاد و پنج - مفتاحِ دعا: حافظ
  00:00
  • 1

  • 2 ماه پیش
  00:00
  هشتاد و چهار - کام از لب: عراقی...
  هشتاد و چهار - کام از لب: عراقی
  18:59
  • 3

  • 2 ماه پیش
  18:59
  هشتاد و سه – بوسه پنهان: اوحدی مراغه‌ ای...
  هشتاد و سه – بوسه پنهان: اوحدی مراغه‌ ای
  00:00
  • 1

  • 3 ماه پیش
  00:00
  هشتاد و دو – سگِ کوی: عراقی‌...
  هشتاد و دو – سگِ کوی: عراقی‌
  00:00
  • 2

  • 3 ماه پیش
  00:00
  هشتاد و یک - پیران سر: عراقی...
  هشتاد و یک - پیران سر: عراقی
  00:00
  • 1

  • 4 ماه پیش
  00:00
  هشتاد - هشت بهشت: فرخی یزدی...
  هشتاد - هشت بهشت: فرخی یزدی
  00:00
  • 1

  • 4 ماه پیش
  00:00
  هفتاد و نه – عشقِ عیان: فروغی بسطامی...
  هفتاد و نه – عشقِ عیان: فروغی بسطامی
  00:00
  • 2

  • 5 ماه پیش
  00:00
  هفتاد و هشت – قبای عربی: اقبال لاهوری...
  هفتاد و هشت – قبای عربی: اقبال لاهوری
  05:48:00
  • 3

  • 5 ماه پیش
  05:48:00
  هفتاد و هفت - میمِ دهن: صائب تبریزی...
  هفتاد و هفت - میمِ دهن: صائب تبریزی
  06:40:00
  • 5

  • 6 ماه پیش
  06:40:00
  هفتاد و شش – مشتاقِ وصال...
  هفتاد و شش – مشتاقِ وصال
  04:54:00
  • 2

  • 6 ماه پیش
  04:54:00
  هفتاد و پنج - پری‌زاده: سعدی...
  هفتاد و پنج - پری‌زاده: سعدی
  08:39:00
  • 5

  • 7 ماه پیش
  08:39:00
  هفتاد و چهار - نیست که نیست‌: حافظ...
  هفتاد و چهار - نیست که نیست‌: حافظ
  16:25
  • 6

  • 7 ماه پیش
  16:25
  هفتاد و سه – سمن بویان: حافظ...
  هفتاد و سه – سمن بویان: حافظ
  10:48
  • 4

  • 8 ماه پیش
  10:48
  هفتاد و دو - جمّ عشق: شاه نعمت الله ولی...
  هفتاد و دو - جمّ عشق: شاه نعمت الله ولی
  03:38:00
  • 10

  • 8 ماه پیش
  03:38:00
  هفتاد و یک - باده پیما: شاه نعمت الله ولی...
  هفتاد و یک - باده پیما: شاه نعمت الله ولی
  03:19:00
  • 12

  • 8 ماه پیش
  03:19:00
  قسمت هفتاد - باده شبانه: شاه نعمت الله ولی...
  قسمت هفتاد - باده شبانه: شاه نعمت الله ولی
  03:19:00
  • 4

  • 8 ماه پیش
  03:19:00
  شصت و نه - رهبرِ دل: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و نه - رهبرِ دل: شاه نعمت الله ولی
  03:19:00
  • 4

  • 8 ماه پیش
  03:19:00
  شصت و هشت - بتِ طنّاز: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و هشت - بتِ طنّاز: شاه نعمت الله ولی
  03:24:00
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:24:00
  شصت و هفت - تُرکِ سرمست: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و هفت - تُرکِ سرمست: شاه نعمت الله ولی
  03:23:00
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:23:00
  شصت و شش - شهره انس: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و شش - شهره انس: شاه نعمت الله ولی
  03:39:00
  • 4

  • 8 ماه پیش
  03:39:00
  شصت و پنج - دکانِ باده فروش: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و پنج - دکانِ باده فروش: شاه نعمت الله ولی
  03:14:00
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:14:00
  شصت و چهار – قبله خسرو: شاه نعمت الله ولی...
  شصت و چهار – قبله خسرو: شاه نعمت الله ولی
  03:50:00
  • 6

  • 8 ماه پیش
  03:50:00
  شصت و سه – مکان تا بِلامکان...
  شصت و سه – مکان تا بِلامکان
  05:08:00
  • 4

  • 8 ماه پیش
  05:08:00
  شصت و دو – لباسِ مَجاز...
  شصت و دو – لباسِ مَجاز
  04:20:00
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:20:00
  شصت و یک – قطره و بحر...
  شصت و یک – قطره و بحر
  04:26:00
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:26:00
  شصت – وجود و عدم...
  شصت – وجود و عدم
  04:56:00
  • 4

  • 10 ماه پیش
  04:56:00
  پنجاه و نه – لن ترانی...
  پنجاه و نه – لن ترانی
  03:59:00
  • 5

  • 10 ماه پیش
  03:59:00
  پنجاه و هشت – اقلیم عشق...
  پنجاه و هشت – اقلیم عشق
  03:36:00
  • 8

  • 10 ماه پیش
  03:36:00
  پنجاه و هفت - کوی باده فروش...
  پنجاه و هفت - کوی باده فروش
  04:29:00
  • 17

  • 11 ماه پیش
  04:29:00
  پنجاه و شش – دلبر ترسا...
  پنجاه و شش – دلبر ترسا
  03:19:00
  • 7

  • 11 ماه پیش
  03:19:00
  پنجاه و پنج – ساقی آتش‌پرست...
  پنجاه و پنج – ساقی آتش‌پرست
  08:50:00
  • 11

  • 1 سال پیش
  08:50:00
  پنجاه و چهار – عروسِ بخت...
  پنجاه و چهار – عروسِ بخت
  05:25:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  05:25:00
  پنجاه و سه – مهدی کچل...
  پنجاه و سه – مهدی کچل
  02:21:00
  • 4

  • 1 سال پیش
  02:21:00
  پنجاه و دو – خیالات شب‌های دراز زمستان...
  پنجاه و دو – خیالات شب‌های دراز زمستان
  06:45:00
  • 8

  • 1 سال پیش
  06:45:00
  پنجاه و یک – امان از من و تو‌...
  پنجاه و یک – امان از من و تو‌
  06:44:00
  • 8

  • 1 سال پیش
  06:44:00
  پنجاه – عشق و ملامت...
  پنجاه – عشق و ملامت
  03:45:00
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:45:00
  چهل و نه – بد نامِ عشق...
  چهل و نه – بد نامِ عشق
  10:09
  • 4

  • 1 سال پیش
  10:09
  چهل و هشت – حوریان و نوریان...
  چهل و هشت – حوریان و نوریان
  06:05:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  06:05:00
  چهل و هفت – دایگان و شیر...
  چهل و هفت – دایگان و شیر
  04:23:00
  • 4

  • 1 سال پیش
  04:23:00
  چهل و شش – آهوی چینی...
  چهل و شش – آهوی چینی
  06:35:00
  • 21

  • 1 سال پیش
  06:35:00
  چهل و پنج – مردم چشم...
  چهل و پنج – مردم چشم
  05:40:00
  • 4

  • 1 سال پیش
  05:40:00
  چهل و چهار – رازِ هر چه بادا باد...
  چهل و چهار – رازِ هر چه بادا باد
  06:05:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  06:05:00
  چهل و سه – جمال طلعت...
  چهل و سه – جمال طلعت
  17:49
  • 4

  • 1 سال پیش
  17:49
  چهل و دو – سخن دوست...
  چهل و دو – سخن دوست
  09:48:00
  • 5

  • 1 سال پیش
  09:48:00
  چهل و یک – خلوت اندیشه...
  چهل و یک – خلوت اندیشه
  05:04:00
  • 5

  • 1 سال پیش
  05:04:00
  چهل – پوپکِ پیکی...
  چهل – پوپکِ پیکی
  06:29:00
  • 8

  • 1 سال پیش
  06:29:00
  سی و نه – کاملان الست...
  سی و نه – کاملان الست
  02:42:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:42:00
  سی و هشت – سرگشته حیران...
  سی و هشت – سرگشته حیران
  03:06:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:06:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads