mostafaparnian

مصطفی پرنیان

نوشته ها و داستان های کوتاه خودم رو اینجا واستون به اشتراک میزارم تو زندگی از کنار هر چیزی ساده رد نشین

(1)