minonet
shenoto podcaster

شبکه نوآوری و فناوری مازندران

شبکه نوآوری و فناوری مازندران(مینونت)، پادکست هایی را در حوزه های مختلف تهیه و تولید میکند. که در این پادکست ها مطالب جالب و کمتر شنیده شده ای بیان شده. این سری از پادکست های مینونت با موضوع دانش بنیان و تسهیلات و مزایاییست که در این راستا به شرکت ها تعلق میگیرد.