karishow
shenoto podcaster

کاریشو

کاریشو در زمینه مشاوره و آموزش کارآفرینی و روشهای تفکر (تفکر انتقادی و روشهای حل مسئله و تفکر طراحی ) برای علاقه مندان کارآفرینی به خصوص نسل جوان و صاحبان کسب و کار ایجاد شده است.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.