kapodcasts
shenoto podcaster

مجموعه صوتی گفتگومحور

این مجموعه برنامه های صوتی گفتگومحور سعی دارد مباحث و زمینه هایی که اطلاعات کمی از آن دردسترس استرا در اختیار شنوندگان بگذارد تا سطح اطلاعات مردمی بالاتر برود.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.