introtolinguistics
shenoto podcaster

درآمدی بر زبانشناسی

آلبوم‌ها (7)

شماره هفت – آواهای زبان فارسی

شماره هفت – آواهای زبان فارسی


در این قسمت به آواهای زبان فارسی می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/09/19/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%87%D ...

0

51

5 سال پیش

شماره شش – آواهای زبانهای جهان

شماره شش – آواهای زبانهای جهان


در این قسمت به آواهای زبانهای جهان می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/07/30/worldphonetic/

0

22

5 سال پیش

شماره پنج – واحدهای زبرزنجیری

شماره پنج – واحدهای زبرزنجیری


در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/07/04/05suprasegmentals/

0

19

5 سال پیش

شماره چهار – واکه‌ها

شماره چهار – واکه‌ها


در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/06/24/vowels

0

13

5 سال پیش

شماره سه - شیوه‌های تولید (بخش دوم)

شماره سه - شیوه‌های تولید (بخش دوم)


در این قسمت به ادامه برسی شیوه‌‌های تولید آواها می‌پردازیم. با اینکه توی این شماره کمی به توضیحات اضافه شده، خواندن کتاب قبل از گوش کردن به پادکست می‌تونه خیلی کمک کنه. فایل pdf جانبی و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیاب ...

0

18

5 سال پیش

شماره دو – شیوه‌های تولید (بخش اول)

شماره دو – شیوه‌های تولید (بخش اول)


در این قسمت به برسی لیست‌واری از شیوه‌‌های تولید و آواهای مربوطه می‌پردازیم. آشنایی با تعاریف ارائه شده در کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر، ترجمه دکتر علی درزی به استفاده بهتر از این شماره کمک می‌کند. فایل pdf جانبی و اطلاعات بیشتر ...

0

26

5 سال پیش

شماره یک - واجگاه‌ها

شماره یک - واجگاه‌ها


در این قسمت به برسی لیست‌واری از آواهای مربوط به هر واجگاه می‌پردازیم. آشنایی با تعاریف ارائه شده در کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر، ترجمه دکتر علی درزی به استفاده بهتر از این شماره کمک می‌کند. فایل pdf جانبی و اطلاعات بیشتر را در ...

1

46

5 سال پیش