imtheman

من انسان

((من انسان)) مجموعه ای است از پاسخهای لحظه ای ذهنی پرسشگر از تمام وجود از همه چیز و همه جا. امیدها و ناامیدی های قرن حاضر و دست انداختن به هر آنچه که از ذهن می تراود. از نیک و بد از وهم و خیال تا واقعیت و حقیقت. ((من انسان)) نه درد است و نه در درمان. من انسان فقط انسان است با تمام تناقضهایش. انسانی بی همانند مانند انسان.

(1)