hspsanctuary
shenoto podcaster

پناهگاه آدم‌های بسیار حساس

اینجا پناهگاه آدم‌های بسیار حساس است. اینجا در مورد آدم‌هایی که حواس پنجگانه بسیار قوی و سیستم عصبی فعالی دارند و به اشتباه زودرنج تلقی می‌شوند اطلاع رسانی می‌کنیم. به پناهگاه ما خوش آمدید!