hafez
shenoto podcaster

رادیو حافظ

بررسی آثار و اندیشه های حافظ ناظری. ترکیبی از موسیقی و کلام. پوشش صوتی فعالیتهای هنری و کنسرت های حافظ ناظری

آلبوم‌ها (36)

رادیو حافظ - برنامه سی و پنجم (پایانی)

رادیو حافظ - برنامه سی و پنجم (پایانی)


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

64

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه سی و چهارم

رادیو حافظ - برنامه سی و چهارم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

1

54

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه سی و سوم

رادیو حافظ - برنامه سی و سوم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

28

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه سی و دوم

رادیو حافظ - برنامه سی و دوم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

22

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه سی و یکم

رادیو حافظ - برنامه سی و یکم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

20

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه سی ام

رادیو حافظ - برنامه سی ام


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

26

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه بیست و نهم

رادیو حافظ - برنامه بیست و نهم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

17

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه بیست و هشتم

رادیو حافظ - برنامه بیست و هشتم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

12

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه بیست و هفتم

رادیو حافظ - برنامه بیست و هفتم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

16

3 سال پیش

رادیو حافظ - برنامه بیست و ششم

رادیو حافظ - برنامه بیست و ششم


رادیو حافظ, محفلی صمیمی برای آشنایی بیشتر وعمیق تر باهنرمند گرانقدر حافظ ناظری.برنامه های تولیدی در این رادیو،امکان شنیدن یک برنامه رادیویی اینترنتی هنری را برای شما فراهم می کند.

0

13

3 سال پیش