firstedition
shenoto podcaster

چاپ اول با مسعود بربر

در هر برنامه چاپ اول، از یک کتاب تازه در حوزه داستان و روایت چند خطی می‌خوانم و با نویسنده آن گفتگو می‌کنم.