fadaeezahra
shenoto podcaster

زهرا فدائی

پیرزنی خانه ای دارد که سر راه مسجد گ وهرشاد قرار گرفته و او راضی نمی شود که بفروشد طی اتفاقی راضی می شود و خانه اش را برای مسجد واگذار میکند.