fabric-science
shenoto podcaster

پارچه شناسی

پارچه شناسی موضوعی است که در پادکست های این کانال خواهم گذوشت.