https://shenoto.com/channel/dastanmag

ماهنامه داستان

45 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/dastanmag

ماهنامه داستان

45 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

داستان - مجموعه شماره 10

1 7000 تومان 1

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ایتن کنین،...

داستان - مجموعه شماره 9

0 7000 تومان 1

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در نهمین قسمت از این مجموعه داستانهایی از محمد صالح علا، فریبا وف...

داستان - مجموعه شماره 8

0 7000 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در هشتمین قسمت از این مجموعه، زندگی نگاره هایی از مسعود فروت...

داستان - مجموعه شماره 7

0 7000 تومان 2

در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، زندگی نگاره هایی از...

داستان - مجموعه شمار 6

0 6500 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در ششمین قسمت از این مجموعه، داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، نا...

داستان - مجموعه شماره 1

0 5000 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، محم...

داستان - مجموعه شماره 2

0 6500 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، م...

داستان - مجموعه شماره 3

0 6000 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ری بردبری،...

داستان - مجموعه شماره 4

0 7500 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از بهروز رضوی، مسعود فروتن...

داستان - مجموعه شماره 5

0 6500 تومان 0

در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از کورت ونه گا...