darsohbateghoran
shenoto podcaster

درصحبت قرآن

قرائتی گزیده از کتاب ۳۶۵ روز در صحبت قرآن استاد حسین محی الدین الهی قمشه ای تهیه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی