conformistradio
shenoto podcaster

رادیو کانفورمیست

صدای نسل اپورتونیست ایران. کانفورمیست، در دریای اکثریت لیز می‌خورد و نرمش می‌کند. یک حیوان کاملا رایج است؛ که با کلماتِ گفتگو‌ها زندگی می‌کند. شب‌ها رویا می‌بیند و رویایش از خواب‌های رویا بینان دیگر بیرون می‌آیند… روز عید او زمانی است که با همه جهان در آشتی باشد؛ و وقتی شنا می‌کند، همه راهش باز باشد. او کانفورمیست است! کانفورمیست!