business-sara20
shenoto podcaster

رهبران کسب و کار

من سارا نظری هستم و این پادکست مشاور صوتی رهبران کسب و کارهای ایرانی خواهد بود. در هر قسمت یکی از دغدغه های رایج مدیران ایرانی را مطرح کرده و به ارایه راهکارهای عملیاتی و تجربه شده میپردازیم. به این امید که پاسخ سوالاتی را که در حوزه های گوناگون کسب و کار در ایران دارید، در کنار هم پیدا کنیم.