brife-shahnameh
shenoto podcaster

قصه های شاهنامه

داستان های کتاب شگفت انگیز شاهنامه به صورت قصه های کوتاه ده تا پانزده دقیقه ایی