search
behesht-1940

بهشت - ۱۹۴۰

  • headset 276
  • people 2
more_vert

ما برای گذرانِ اندکی هم شدە امیدوارانەترِ این روزها، دقایقی از قرنطینەی خود را برای شما شعر، کتاب و هر آنچە از دلمان برآید کە بر دلتان نشیند ، میخوانیم ———- « بهشت را باور کرده ام ، همینجا در رگهای اندوهم » ———- کاری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  • headset 276
  • people 2

(3)