behesht-1940
shenoto podcaster

بهشت - ۱۹۴۰

ما برای گذرانِ اندکی هم شدە امیدوارانەترِ این روزها، دقایقی از قرنطینەی خود را برای شما شعر، کتاب و هر آنچە از دلمان برآید کە بر دلتان نشیند ، میخوانیم ———- « بهشت را باور کرده ام ، همینجا در رگهای اندوهم » ———- کاری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان