azadeh1369
shenoto podcaster

پری نامدار

آلبوم‌ها (59)

این عشق

این عشق


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "این عشق" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

1

99

3 سال پیش

در انتظار

در انتظار


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "در انتظار" با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

0

26

3 سال پیش

صبحانه

صبحانه


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "صبحانه"با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

0

26

3 سال پیش

ترانه

ترانه


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "ترانه" با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

1

27

3 سال پیش

بیایید بیایید که گلزار دمیده ست

بیایید بیایید که گلزار دمیده ست


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "بیایید بیایید که گلزار دمیده ست" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

0

34

3 سال پیش

برون شو ای غم از سینه

برون شو ای غم از سینه


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "برون شو ای غم از سینه" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

0

50

3 سال پیش

شد ز غمت خانه  رسوا دلم

شد ز غمت خانه رسوا دلم


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "شد ز غمت خانه رسوا دلم" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

2

54

3 سال پیش

دوش چه خورده ای دلا

دوش چه خورده ای دلا


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "دوش چه خورده ای دلا" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

4

117

3 سال پیش

ای یوسف خوش نام من

ای یوسف خوش نام من


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "ای یوسف خوش نام من" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

0

56

3 سال پیش

جان جهان دوش کجا بوده ای

جان جهان دوش کجا بوده ای


سلام، بیاید با هم بشینیم و پیاله ای شعر بنوشیم. من و یک دنیا شعر با صدای بزرگان شعر و ادب اومدیم تا شمارو ببریم به یک دنیای پر از احساس سبز. امروز شعر "جان جهان دوش کجا بوده ای" از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو رو میشنویم.

2

183

3 سال پیش